AMELİA HOTELS
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı ve Kapsamı:
İşbu Politika, 6698 sayılı KVK Kanunu ve KVK Politika Kitabı kapsamına uygun olarak, Amelia Hotels ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve ilgili kişileri aydınlatmayı hedeflemektedir.
İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri doğrultusunda SUNMELİA BEACH RESORT HOTEL&SPA bünyesinde yer aldığı MUTLULAR OTELCİLİK TİCARET TARIM VE İNŞAAT A.Ş. ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.
Kişisel verilerin korunması temel politikalarımızdan biri olup şirketimiz müşteri, personel ve iletişimde bulunduğu ilgili kişilerin kişisel veri güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanmasında üst düzeyde dikkat ve özen göstermektedir.
KVK kanun hükümleri gereği kişisel veri olarak belirlenen veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda detayları açıklanan yöntemlerle ve mevzuatta yazılı sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncellenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve Hukuki Dayanağı:
Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede aşağıda belirttiğimiz amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda toplayıp, saklamaktayız. Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe gerekli görülmesi halinde kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.
Şirketimizin hizmetlerinden yararlanmak amacıyla; Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, tesislerimizi ziyaret ettiğinizde, İnternet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Sizin hukuka uygun rızanız dahilinde ya da ilgili kanunlarda belirtilen hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz:

 1. Şirketimiz tarafında sunulan konaklama hizmetine ilişkin sözleşmenin ifası ve konaklama kapsamındaki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,
 2. Şirketimiz tarafından sunulan konaklama rezervasyonların gerçekleştirilmesi, konaklamanın sonlandırılması ve konaklama ücretlerinin teyidi;
 3. Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 4. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulması,
 5. Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,
 6. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,
 7. Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,
 8. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.)
 9. Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,
 10. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 11. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve
 12. Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimizin ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları ile aşağıda belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda yukarıdaki açıkladığımız amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin ilgili kanunla belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:
Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
İlgili kanun maddesinde de açıkça belirtildiği gibi; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 
Sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Transferi:
İlgili kişiye ait kişisel veriler kanunun amaçlarına hizmet etmesi için aşağıda belirtilen

 • Mutlular Otelcilik Ticaret Tarım ve İnşaat A.Ş.

Yanısıra paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, mevzuatın zorunlu gördüğü hallerde resmi kurum ve kuruluşlar ile özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Yine aynı şekilde Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Buna karşın, Şirketler içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Veri Sorumlusu:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen yöntemler dahilinde ya da dilerseniz KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz.
İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kapsamında, taleplerini, şikâyetlerini, önerilerini aşağıda bildirilen adrese şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında kullanıcı tarafından bildirilen ve internet sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin de belirtilmesi suretiyle yine aşağıda belirtilen elektronik posta adresine gönderebilir.
Başvurularda isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresi, Cep Telefon numarası, e posta adresi ile talep konusunun bulunması zorunlu olup, taleple ilgili bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekir
Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;
Kızılağaç Mahallesi Yeni Yerleşim Alanı Sk. Mutlular Otelcilik Sit. No: 221/1 Manavgat/Antalya adresine ya da elektronik ortamda account@sunmeliabeachresort.com E-mail adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin kimlik fotokopisi) ile iletebilirsiniz.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.
Talep, sorun, öneri ve şikâyetlere ilişkin cevaplar kural olarak ücrete tabi değildir. Ancak verilecek cevapla ilgili bir masraf, harç ya da başkaca bir maliyet söz konusu olursa AMELİA HOTELS KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücretleri talep etme hakkını saklı tutar.